ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 4050

Аутори: др Оливерa Радуловић,

др Јеленa Ангеловски и Јеленa Журић
Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-00198/2017-03 од 12.02.2018.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa930,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ

 

- У потпуности одговара Наставном плану и програму.
- Садржи брижљиво осмишљену дидактичко-методичку апаратуру, неопходну за рад на часу и подстицајну ученицима за даља истраживања у оквиру домаћих задатака и додатне наставе.
- Бројна питања за разговор на часу, истраживања и тумачења – прате објашњења књижевнотеоријских појмова, изводи из релевантне литературе, аутопоетички записи, искази савременика који оцртавају дух времена, карактеристике које се тичу језика и стила сваког од заступљених писаца, занимљивости и синтезе.
- Ученицима се пружа могућност да бирају задатке према својим постигнућима, склоностима и потенцијалима. -
- Додатни материјал – на компакт диску и у штампаном облику – чине синтезе и тестови са задацима за самопроцену.
- Богато је ликовно опремљена репродукцијама репрезентативних дела ликовне уметности, прилозима из архитектуре, филма, позоришта; документаристичким фотографиј
aма, фотографијама писаца, плаката и насловних страна књижевних дела и часописа.