ПСИХОЛОГИЈА уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 950

Аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић,

број и датум решења министра: 650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa990,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

 

ПРЕЛИСТАЈ