УЧЕЊЕ У ПАМЕТНОМ ОКРУЖЕЊУ

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 1006

Аутор: Бошко М. Влаховић

Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa650,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

Данас се убрзано рађају нове образовне средине – околине – окружења учења. Оне долазе (настају) развојем педагошких технологија, односно теорија учења, као и развојем нових средстава рада.
Концепт околине – окружења учења разјашњава скок од класичне теорије учења до конструктивизма, који претпоставља алтернативна окружења учења. Реч је о физичким, технолошким, социјалним, културним и другим околинама учења у функцији интеракције и комуникације, односно кооперативне конструкције ученикових знања унутар процеса наставе и изван њега.
Знања се стичу самосталним откривањем непознатог, а у сарадњи са окружењем. Основну улогу у томе имају когнитивне структуре – системи мисаоних операција карактеристични за сваког појединца, а ти системи се развијају и мењају током целог живота.
Задатак школе (наставника) састоји се и у томе да ствара околности – средине, окружења за учење које ће одговарати развојним могућностима ученика. У овој књизи аутор говори о моделима и тенденцијама у креирању окружења за учење које се темељи на савременим теоријама и информационим и комуникационим технологијама наставе/учења. Нагласак је, дакле, на учењу у флексибилном – алтернативном и паметном окружењу.